Vodenje celovitega in transparentnega knjigovodstva in finančnega poslovanja stavbe:

 • vodenje transparentnega knjigovodstva stavbe
 • sprejemanje in pregledovanje računov dobaviteljev in izvajalcev del
 • izdelava mesečnih obračunov stroškov
 • prenakazovanje plačil etažnih lastnikov dobaviteljem in izvajalcem del
 • vodenje rezervnega sklada
 • izdelava mesečnih in letnih poročil o finančnem poslovanju stavbe
 • opominjanje dolžnikov in obračunavanje zamudnih obresti
 • izterjava dolžnikov na sodiščih
 • finančno svetovanje etažnim lastnikom
 • pomoč pri pridobivanju posojil za večja vzdrževalna dela v stavbi
 • priprava in vodenje investicijskih skladov za večja vzdrževalna dela v stavbi
 • reševanje finančnih sporov med etažnimi lastniki